november 2020, Publicaties

Terugbrengen van het aantal custodians loont

Asset managers, waaronder die van verzekeraars en pensioenfondsen, zijn in het verleden vaak relaties aangegaan met meerdere custodians voor hun beleggingsfondsen en mandaten. Diverse redenen waren hiervoor de aanleiding, zoals risicospreiding (zowel operationeel risico als tegenpartijrisico), overnames en fusies, de toename van fiduciaire dienstverlening en verschillen in services in bepaalde landen waar de beleggingen worden aangehouden.  

Door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn de core-services van custodians echter in belangrijke mate een commodity geworden en is er qua services niet op voorhand een reden om meerdere custodians aan te houden. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen geweest waardoor risico’s significant zijn afgenomenAlleen op gespecialiseerde onderdelen, zoals voor bepaalde alternatieve asset classes waar de traditionele custodians minder goed in zijn, is het soms nodig om de administratie en waardering bij een andere hierin gespecialiseerde partij te leggen. Vooral het beperken van het operationeel risico door een “live” back-up te hebben en het benchmarken van services en kosten werden door veel partijen als redenen aangedragen voor het aanhouden van meerdere custodians. Maar loont het de moeite die het aanhouden van meerdere custodians met zich meebrengt?  

Het antwoord hierop is in de meeste gevallen ‘nee’. Uit de actuele praktijk blijkt dat het onderhouden van relaties met meerdere custodians meer nadelen oplevert dan voordelen. Zo is het voor de asset manager operationeel inefficiënt en complex. Dit leidt tot hogere interne kosten om meerdere custodians operationeel te hebben. Daarnaast is het kostenaspect van de custody dienstverlening zelf van belang. Door het terugbrengen van het aantal custodians kan veelal een significante kostenbesparing worden gerealiseerd, omdat custody en aanverwante diensten schaal-gedreven zijn. Dit terwijl de voordelen van meerdere custodians niet op voorhand resulteren in geldelijke voordelen. We zien dan ook een trend waarbij het aantal custodians wordt teruggebracht naar 1 of maximaal 2 partijen. De relatie met de custodian wordt hierbij steeds meer beschouwd als een strategische lange termijn partner relatie. Dit wordt ook ingegeven doordat er steeds meer services worden uitbesteed aan de custodian, zoals mid-office services en er wordt nu ook al voorzichtig bewogen naar het uitbesteden van trading activiteiten. Dat maakt het alleen maar nog lastiger om met meerdere custodians te werken.  

Dit betekent overigens wel dat het selectietraject met de juiste keuze voor de meest geschikte custodian, de commerciële en juridische onderhandelingen over de voorwaarden in het contract alsmede de monitoring op de custodian steeds belangrijker wordt. Dit traject moet zorgvuldig worden aangepakt en niet worden onderschat, wat eveneens geldt voor de implementatie. Aangezien dit soort trajecten niet frequent plaatsvinden ontbreekt het regelmatig aan de juiste expertise en actuele kennis van de markt ten aanzien van services en prijzen binnen de organisatie. Dan kan het inschakelen van een externe adviseur veel waarde toevoegen. 

 

januari 2021
Waardering alternatives moet professioneler
december 2020
Customer Due diligence; opmerkelijke aspecten uit de AF Advisors praktijk